BursBurs BaşvurularıAçık LiseAçık OrtaokulMESEMEdebiyat YarışmalarıÖykü YarışmasıÜniversite BursuUstalık BelgesiUsta Öğretici

Yeniden Düşünmek Öğrenci Fikir Yarışması

Yeniden Düşünmek Öğrenci Fikir Yarışması

Yeniden Düşünmek Öğrenci Fikir Yarışması

Afet Sonrası Geçici Yaşam Alanlarını İyileştirilmesi Yeniden Düşünmek Öğrenci Fikir Yarışması Mimarlık Araştırma Derneği Tarafından Düzenleniyor.

Yarışmanın Amaç Ve Kapsamı
Tarihsel süreç içerisinde yaşadığımız kültür havzası sel, heyelan, yangın ve deprem gibi birçok doğal afete maruz kalmıştır. Bu noktada 20. yüzyılın başından itibaren ülkemizde gerçekleşen depremler sonucunda 140.000’e yakın insan hayatını kaybetmiş ve çok sayıda insan bu depremlerden doğrudan etkilenmiştir. 6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli oluşan iki büyük deprem sonucunda 11 şehrimizde büyük yıkımlar meydana gelmiş ve bu depremlerden kurtulan milyonlarca insan ya farklı şehirlere göç etmiş ya da bölgede kurulan geçici yaşam alanlarında (çadır kent, konteyner kent vb.) yaşamlarını sürdürmektedirler. Depremden etkilenen vatandaşlarımızın bu geçici yaşam alanlarında en az 1 sene yaşayacakları yetkililer tarafından ifade edilmektedir.

Yarışmanın konusu, bu geçici yaşam alanlarının mevcut mekânsal potansiyellerinin yeniden değerlendirilmesini amaçlayan tasarım önerilerinin geliştirilmesi olarak belirlenmiştir. Yarışmacılardan ilk olarak, yaşamış olduğumuz son depremden dolayı oluşan olağan dışı durumun oluşturduğu geçici düzene ilişkin kurulan mekansal bileşenlerin incelenmesi beklenmektedir. Ardından insanların ikamet etmekte olduğu bu geçici yaşam alanlarındaki gündelik yaşam ilişkilerini ve fiziksel unsurlarını sorgulamaları istenmektedir. Bu çerçevede mekânsal unsurların geliştirilmesi yoluyla değişen yaşam akışı ve gündelik yaşam ilişkilerinin ‘iyileştirilmesine’ yönelik çözüm önerilerini geliştirmeleri beklenmektedir.

Mimarlık Araştırmaları Derneği (MİMARDER) olarak 31 Mart-2 Nisan tarihleri arasında bölgedeki afet sonrası geçici yaşam alanlarını incelemek üzere Gaziantep, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Hatay illerini kapsayan bir teknik gezi düzenlenmiştir. Veri toplama tekniği olarak gözlem, görüşme ve içerik analizi tekniklerinin kullanıldığı bu süreçte alandaki durumun birinci kaynak veriler doğrultusunda saptanmasına gayret edilmiştir. Yürütülen bu araştırma sürecinden elde edilen bulgular, yarışmanın programı ve içeriğinin ana hatlarına yansıtılmıştır. Bu noktada, bölgede yer alan geçici yaşam alanlarının düzenine dair temel kodlar çıkarılmış ve bu durum yarışma için üretilen “temsili / temsil edici yarışma alanına” yansıtılarak katılımcılara sunulmuştur.

Yarışmanın Türü Ve Şekli
Mimarlık Araştırmaları Derneği (MİMARDER) tarafından düzenlenen, TC ve KKTC’deki fakültelerinde mimarlık/tasarım/güzel sanatlar fakültelerinde eğitim gören lisans ve lisansüstü öğrencilerinin katılabileceği serbest, ulusal ve tek kademeli öğrenci mimari fikir projesi yarışmasıdır.

Yarışmanın Konusu, Yeri Ve Programı

Konu
Yarışmada halihazırda afet sonrasında hem fiziksel çevre hem de sosyal doku açısından kayıplar yaşayan depremzedelerin kalıcı konutları inşa edilene kadar ikamet edecekleri geçici yaşam alanlarına odaklanılması hedeflenmektedir. Bu alanları bağımsız konteyner birimleri olarak kendi içerisinde ele almak yerine bu konteyner birimlerinin kendi aralarındaki ilişkiler, alandaki diğer mekansal unsurlar (yardım çadırları, etkinlik mekanları vb.) ve yakın çevresinde yer alan yapılı çevre (ulaşım/erişim, alanın çevresindeki kamusal alanlar/mekanlar ile ilişkisi vb.) bütünündeki ilişkilerinin irdelenmesi amaçlanmaktadır. Bu noktada mekansal kalitenin iyileştirilmesi yoluyla “sosyal etkileşimi güçlendiren”, “uygulanabilir”, “kapalı”, “yarı açık ve açık” mekansal öneriler sunularak farklı eylemlere ve kullanım durumlarına olanak sağlayan tasarım önerilerinin geliştirilmesi beklenmektedir.

Yer
Şartnamenin 1. bölümünde de bahsedildiği üzere geliştirilen fikirlerin mevcut geçici yaşam alanlarındaki durumun iyileştirilmesi konusunda genel çerçevede katkı sağlaması hedeflenmektedir. Bu noktada bölgede kurulan/kurulmakta olan ve belirli bir geçici yaşam alanına odaklanmak yerine bu alanları temsil eden yerleşim düzenine dair ilişkiler tespit edilmiş ve yarışma için “temsil edici” bir mekansal yerleşim düzeni oluşturulmuştur.

Program
MİMARDER tarafından gerçekleştirilen teknik gezide özellikle gündelik yaşam ve bölgede yaşayan insan hikayelerinin izi sürülmüştür. Bu noktada bölgedeki geçici yaşam alanlarında ikamet eden farklı kullanıcı gruplarının mekansal ihtiyaçlarına yönelik çözüm önerilerinin geliştirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır.
Katılımcıların, yarışma dosyasında kendileri ile paylaşılan yaşam alanındaki duruma yönelik fikir önerileri geliştirmeleri beklenmektedir.
Devletin arazi ve altyapısını hazırlayıp halkın hizmetine sunmuş olduğu geçici yaşam alanlarında temel fiziksel ihtiyaçların (barınma, yemek vb.) karşılandığı gözlemlenmiştir. Diğer taraftan farklı kullanıcı profillerinin ihtiyaçlarının karşılanması için belirli mekansal iyileştirmelere gereksinim duyulduğu tespit edilmiştir. Geliştirilmesine ihtiyaç duyulan mekansal bileşenler başlıca aşağıda sıralanmaktadır:

– Deprem bölgesindeki bazı şehirlerde eğitim-öğretim faaliyetlerinin durmasından dolayı özellikle çocuk ve gençler için eğitim mekanları ve öğrenim çevreleri
– Çocuklar için oyun alanları
– Halkın gündelik ihtiyaçlarına ilişkin mevcut mekanlara entegre küçük eklentiler (çamaşır kurutma, eşya depolama vb.)
– Bölgede ikamet eden üretken gruplar (zanaatkarlar, sanatçılar vb.) üretim faaliyetlerini devam ettirebilecekleri ve bu üretim bilgisini gençlere aktarabilecekleri üretim mekanları/atölyeler
-Gündelik hayatlarının tamamını bölgede geçiren insanlar (çocuklar, işini kaybedenler, ev hanımları, yaşlılar, engelliler vb.) için üretim, eğitim ve etkinlik mekanları
– Geçici yaşam alanları sakinlerinin biraraya gelebilecekleri, etkinlik düzenleyebilecekleri, farklı zaman dilimlerinde farklı kullanıcı gruplarına hizmet edebilecek esnek kurguya sahip yarı açık, açık sosyal etkileşim/aktivite alanları
Bu noktada yarışma kapsamında mevcutta yer alan geçici yerleşim alanlarındaki mekânsal unsurların iyileştirilmesi amacıyla aşağıda sıralanmakta olan konularda önerilerin geliştirilmesi hedeflenmektedir:

Yaşam Uniteleri
• Konteyner birimleri arası ilişkiler
• Farklı aile büyüklükleri için mevcut yerleşim düzenine/ modülasyonuna yönelik iyileştirme önerileri

Müşterek (Ortak Kullanım) Mekan Ve Alan Kullanımı
• Müşterek mekanların düşünülmesi
• Müşterek kullanımlar için açık ve yarı açık alanların düşünülmesi
• Sosyalleşme alanlarının düşünülmesi
• Çeşitli üretim/öğrenim mekanlarının önerilmesi/geliştirilmesi (zanaat ve atölye alanları vb.)
• Mevcut konteyner ünitelerine eklenti yapılarak mekansal çeşitliliğin arttırılması

* Yarışmada önerilen fikirlerin konteyner kentlerin mevcut fiziksel ve sosyal gerçekliği göz önünde bulundurularak geliştirilmeleri beklenmektedir.
**Yarışmacılardan alanda yaşayan farklı yaş gruplarının (çocuk, genç, yaşlı vb.) ihtiyaçlarını dikkate almaları önerilmektedir.
***Fonksiyonel ve mekânsal açıdan esnek kullanım önerilerinin geliştirilmesi tavsiye edilmektedir.
**** Yarışmacılar önerecekleri senaryo bağlamında yukarıda sıralanmakta olan unsurlara yönelik öneriler geliştirebilecekleri gibi kendilerinin belirlemiş olduğu durumlara ilişkin öneriler de geliştirebilirler.
***** Yarışma konusu hakkında katılımcılara yararlı olması için konuya ilişkin literatürde yer alan araştırmalar ve örneklerin bulunduğu bir dosya hazırlanmıştır. İlgili dosyaya, öğrencilerle paylaşılan “Yarışma Dosyaları” başlıklı Google Drive dosyası altındaki “Örnek Çalışmalar” klasöründen erişim sağlanabilir.

Yarışmaya Katılım Koşulları
• Yarışmaya Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki üniversitelerde mimarlık/tasarım/güzel sanatlar fakültelerinde öğrenim gören lisans/lisansüstü öğrencileri bireysel ya da grup olarak katılabilmektedir. Ekip olarak katılım durumlarında yukarıdaki alanlarda öğrenim gören öğrencilerin ekipte bulunması koşuluyla diğer disiplinlerde yer alan öğrenciler de ekip üyesi olarak yarışmaya katılım gösterebilirler.
• Yarışmaya bireysel veya ekip olarak katılım sağlanabilir.
• Katılımcılar yalnızca bir proje ile katılım sağlayabilirler.
• Yarışmaya katılan her projede özgünlük ve daha önce başka bir yerde yayınlanmamış olma koşulu aranmaktadır.
• Yarışma şartnamesinde belirtilen Yarışma Takvimi’ne tüm katılımcıların dikkat etmesi ve belirtilen tarihlere uymaları beklenmektedir.
• Yarışmaya katılım ücretsizdir.

Tasarımların Teslim Yeri Ve Şartları
Yarışmacılardan hazırladıkları belgeleri (dijital proje dosyası ve dijital kimlik belgesi) içeren ana bir dosya üretmeleri ve bu dosyayı “RUMUZ” adları ile isimlendirip “.zip” veya “.rar” formatına dönüştürdükten sonra WETRANSFER’e yükleyerek, bağlantı linkini iletisim.mimarder@gmail.com adresine göndermeleri beklenmektedir. Wetransfer linkinin “transfer bağlantısı alın” seçeneği ile alınması gerekmektedir.

Yarışmanın Ödülü
Yarışma kapsamında eşdeğer nitelikte beş ödül verilecektir.
Eşdeğer ödül kazanan her ekibe 7.500 TL ödül verilecektir.

Yarışma Sonuçlarının İlan Şekli
Seçici kurul değerlendirmesi tamamlandıktan sonra yarışma sonuçları Haziran ayının üçüncü haftasında, www.mimarder.org adresinde yayınlanacaktır.

Yarışma Takvimi
Yarışmanın ilanı: 11 Nisan 2023, Salı
Soru sorma için son tarih: 24 Nisan 2023, Pazartesi, Saat: 17:00’a kadar
Yanıtların ilanı: 28 Nisan 2023, Cuma
Son Başvuru Tarihi: 12 Haziran 2023, Pazartesi, Saat: 17:00’a kadar
Juri Değerlendirmesi Başlangıcı: 19 Haziran 2023, Pazartesi
Sonuç İlanı: 26 Haziran 2023, Pazartesi
Kolokyum ve ödül töreni: Daha sonra ilan edilecektir.

Yarışma Şartnamesi Ve Detaylar İçin Tıklayın.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.