BursBurs BaşvurularıAçık LiseAçık OrtaokulMESEMEdebiyat YarışmalarıÖykü YarışmasıÜniversite BursuUstalık BelgesiUsta Öğretici

Uluslararası Lions Kısa Film Yarışması

Uluslararası Lions Kısa Film Yarışması

15. Uluslararası Lions Kısa Film Yarışması

Uluslararası Lions Kısa Film Yarışması Uluslararası Lions Dernekleri 118-Y İstanbul Anadolu Yakası Yönetim Çevresi Federasyonu Tarafından Düzenleniyor. Ödüllü Yarışmaya Herkes Katılabilir. Yarışmaya Başvurular Online Olarak Alınacak.

Konu
Türkiye’nin en büyük hizmet kuruluşlarından biri olan Uluslararası Lions Dernekleri 118-Y İstanbul Anadolu Yakası Yönetim Çevresi Federasyonu, toplumun sanata olan ilgisinin gelişmesine katkı sağlamak, sanatçıyı takdir ve teşvik etmek amacı doğrultusunda faaliyet göstermek için oluşturulan Kısa Film Komitesi tarafından düzenlenecek Kısa Film Yarışması’nın şartnamesidir.

Uluslararası Lions Dernekleri 118-Y İstanbul Anadolu Yakası Yönetim Çevresi Federasyonu gösterilen yoğun ilgiden ve çıkan ürünlerin niteliklerinin üst düzey olmasından cesaret alarak savunduğu amaç ve törel ilkelerinin, sinema dünyasında da karşılık bulması ve aynı zamanda bu alanda emek veren yapımcıların bir araya gelebileceği bir platformun oluşturulması amacıyla bu yarışmanın her yıl düzenlenmesine karar vermiştir.

Şenlik Ve Yarışma Tarihi Yeri

Lions Uluslararası Kısa Film GALA Gecesi Haziran ayı içinde düzenlenecek şekilde Yarışma Yürütme Kurulu’nun uygun göreceği ve FEDERASYON Yönetim Kurulu tarafından onaylanan salonda veya digital platformda düzenlenecektir.

Organizasyon

Lions Uluslararası Kısa Film Yarışmasının tüm organizasyonu, yarışma Yürütme Kurulu tarafından gerçekleştirilir.

Yarışma Yürütme Kurulu

Yarışma Yürütme Kurulu, Uluslararası Lions Dernekleri 118-Y İstanbul Anadolu Yakası Yönetim Çevresi Federasyonu Kısa Film Komite Başkanı, Kısa Film danışmanı, Kesim Başkanı ve Genel

Yönetmen 1.Yardımcısından oluşur. Federasyon Yönetim Kurulu gerekli gördüğünde bu kurula görevli atayabilir.

Kısa Film Yarışması Katılma Koşulları Ve Başvurular

1. Yarışma Kısa Filme ilgi duyan tüm sanatseverlere açıktır.

2. Yarışma Uluslararası ve Ulusal kısa filmlere açıktır.

3. Yarışma dili Türkçe’dir. Ulusal ve Uluslararası alandan yarışmaya katılacak olan yapımların Türkçe’den farklı diller içermesi halinde Uluslararası Lions Dernekleri 118-Y İstanbul Anadolu Yakası Yönetim Çevresi Federasyonu‘na Türkçe seslendirilmiş veya Türkçe altyazılı kopya teslim etmesi gerekmektedir.

4. Filmler www.vimeo.com web adresine yüklenerek, vimeo linki ve izleme şifresi ile (Online başvuru formunda yer alacak şekilde) tarafımıza gönderilmelidir. Lions Kısa Film Komitesi uygun gördüğü takdirde ilgili filimin kopyasını çeşitli formatlarda talep etme hakkına sahiptir. Teknik sorunlar içeren (Yanlış kayıt, orantısal problemler, seste patlama veya bozukluklar v.b.) filmler, yarışma dışı bırakılır.

5. Yarışmacı (bireysel veya yapım ekibi adına yönetmen) yarışmaya sadece tek bir yapıt ile katılabilirler.

6. Yarışmaya süresi (Ön ve arka jenerik süresi dahil) 15 dakikayı aşmayan yapımlar katılabilir. Yarışma Yürütme Kurulu gerekli gördüğü durumlarda, sürede % 10 (yüzde on) luk bir dilimde istisna yapma hakkına sahiptir.

7. Yarışmaya gönderilen bütün filmler yarışma arşivinde saklanır.

8. Yarışmaya başvuran filmlerde özgün müzik kullanılması tavsiye edilir. Özgün Müzik kullanılmadığı durumlarda telif hakkı sorunu bulunmadığına dair hak sahiplerinden alınmış ıslak imzalı muafiyet belgesi başvuruya eklenmelidir.

9. Yarışmaya, 01/01/2021 tarihinden sonra yapılmış olan filmler katılabilir.

10. Daha önce Lions Kısa Film Yarışmaları dışında ulusal yada uluslararası yarışmalara katılmış olmak bu yıl katılmaya engel değildir.

11. Yarışmaya katılacak Filmlerde konu kısıtlaması yoktur. Yarışmacılar diledikleri konularda yarışmaya katılmakta serbesttir.

i. Yarışmaya katılacak filmler için Son Teslim Tarihi Yürütme Kurulu’nca belirlenir. Yarışmacılar, bu tarihte başvuruların komitenin elinde olacağı şekilde vimeo linki ve şifresi ile gönderecektir.

ii. Başvuru Formu online olarak doldurulacaktır.

12. Başvuru belgesinde belirtilecek tüm bilgilerin doğruluğunun sorumluluğu başvuru sahibinindir. Bu bilgiler nedeniyle doğabilecek her türlü hukuksal sorumluluk başvuru sahibine aittir. Başvuru Formu’nu dolduranlar, Yarışma Şartnamesini kabul etmiş sayılırlar.

13. Türkiye Cumhuriyeti’nin yayıncılıkla ilgili yürürlükteki yasaları kapsamındaki kanunlara, uluslararası sözleşmelere aykırı yapımlar ve herhangi bir ulusa, ülkeye, dine hakaret eden veya propaganda niteliği taşıyan, şiddeti, savaşı, uyuşturucu kullanımını veya pornografiyi destekleyen, her türlü fanatizmi öven yapımlar ile reklam unsuru taşıyan yapımlar yarışmaya katılamazlar. Katılım halinde değerlendirmeye alınmazlar.

Değerlendirme: Ön Eleme Jüri Kurulu – Seçiciler Kurulu (Ana Jüri) Ve Çalışma Koşulları

Ön Eleme:

Yarışmaya katılan filmler ön elemeden geçirilecek ve sonuçlar yarışmacıların mail adreslerine, Federasyon web sitesinde ve medya aracılığıyla da duyurulacaktır.

Ön Eleme Jüri Kurulu:

Ön Eleme Jüri Kurulu, yarışma yönetimi içinden yada dışından seçilecek en az 5 ( Beş ) uzman kişiden oluşur.

Ön Eleme Jüri Kurulu, yarışma için başvuruda bulunan eserlerin şartnameye uygunluk
,teknik, estetik yaratıcılık ve kategori seçimleri yönünden değerlendirmesini ve elemesini yapar.
Ön Jüri, yarışma formatına uygun filmleri izleyip, festival sırasında yarışmak üzere en az 10 en fazla 15 film belirler.

Seçiciler Kurulu ( Ana Jüri )

Seçiciler Kurulu (Ana Jüri) en az 7 üyeden oluşur ve Yarışma Yürütme Kurulunun önerisi ile, Federasyon Yönetim Kurulu’nun onayıyla sinemacılar, kısa film yapımcı ve yönetmenleri, sinemayla ilgili dallarda akademisyenler, sinema yazarları, sinema ile ilgili kuruluşların üyeleri, film yarışmasının düzenleyicileri, farklı dallarda uzmanlaşmış olsalar da toplumdaki saygın yerleri itibariyle sinemaya bakışları önemli bulunan kişiler arasından seçilir. Jüri üyelerinde TC vatandaşı olma koşulu aranmayacaktır.

Federasyon 1.Başkan Yardımcısı jürinin doğal üyesidir.

Yarışma Yürütme Kurulu, Seçiciler Kurulu (Ana Jüri) toplantılarında oy hakkı bulunmayan bir gözlemciyi görevlendirebilir. Gözlemci, yönteme ilişkin sorunların çözümlenmesine katkıda bulunabilir.

Seçiciler Kurulu (Ana Jüri) , filmleri izlemeye başlamadan önce Yarışma Yürütme Kurulu’ndan bir görevli üye ile birlikte ilk toplantısını yapar. Bu toplantıda kendilerine Kısa Film Yarışmasının kuralları ile ilgili bilgiler verilir. Daha sonra Seçiciler Kurulu kendi içinden başkanını seçer ve çalışma yöntemini saptar.

Seçiciler Kurulu (Ana Jüri) üyeleri filmlerin hepsini izlemekle yükümlüdür. Seçiciler Kurulu ödüllere ilişkin kararlarını verirken, filmlerin “yaratıcı” , “sanatsal” niteliklerini gözeterek ödüllerin sahiplerini saptar.

Seçiciler Kurulu (Ana Jüri) kararlarını salt çoğunlukla (en az 5 oy) verir.

Seçiciler Kurulu kararlarını yazılı, gerekçeli ve imzalı olarak sonuçların açıklandığı basın duyurusundan önce Yarışma Yürütme Kurulu’na teslim eder.

Ödüller

• Seçiciler Kurulu (Ana Jüri) , yarışmaya kabul edilen kısa filmler arasından (Kategori ayrımı yapılmaksızın);

En İyi Film 1. ci, 2. ci, 3. cü, ödülü ve

Ayrıca bir filme “ Fahrettin Kerim Gökay Özel Ödülü “, üç filme “ Mansiyon “, iki filme “ Jüri Özel Ödülü “, bir filme “ Cumhuriyetin 100. Yılı Özel Ödülü “ ve yarışma yürütme kurulu tarafından uygun görülmesi halinde bir kişiye “ Onur Ödülü ” verilir.

• Verilecek ödüller dönem Federasyon Kurulu’nca belirlenir.

• Seçiciler Kurulu bu yönetmelikte belirtilmeyen türde ya da sayıda ödül veremez. Ancak LİONS ULUSLARARASI KISA FİLM yarışmasında ek özel ödül vermek isteyen kişi ya da
kuruluşlar yarışma başlamasından en az bir hafta önce Yarışma Yürütme Kurulu’na gerekçeli olarak başvurdukları takdirde Seçiciler Kurulu karar verir.

Bu ek ödüller için film seçimi ya başvuru yapan kişi ya da kuruluş tarafından belirlenip gerekçeli ve yazılı olarak Yarışma Yürütme Kurulu’na bildirilir yada ek ödül vermek isteyen kişi yada kuruluşlar bu seçimin Seçiciler Kurulu tarafından yapılmasını isteyebilir. Ek ödülün Yarışma Yürütme Kurulu tarafından onaylanması zorunludur.

• Yurtdışından katılanlar hariç Ödülü hak eden kişi(ler), ödülünü almak üzere Ödül Töreni’nde bizzat bulunmak zorundadır. Ödül Törenine; Yarışma Yürütme Kurulu’nun kabul edeceği bir mazereti olmaksızın katılmayan kişinin akçeli ve akçesiz hiçbir ödülü verilmez, ödül Federasyon uhdesinde kalır.

• Yarışma sonuçları gala gecesi düzenlenecek törenle veya online olarak açıklanacaktır.

• Ön elemeyi geçip finale kalan yarışmacılar tarafından;
i. Online doldurulan başvuru formunun imzalı hali

ii. Filmin Künyesi
iii. Yönetmenin Fotoğrafı ve 150 kelimeyi aşmayan özgeçmişi iv. Filmin Sinopsisi
v. Filmin Afişi

vi. Ödül gecesi ile ilgili hazırlayacakları bir video yürütme kuruluna sonuçlar açıklanmadan önce teslim edilecektir.

Ödül Tutarları

Ödül tutarları, ödül kazanan eserle ilgili olarak, eser sahibi, yönetmen veya yapımcı tarafından taahhüt edilen belge ve istenilen özelliklere sahip malzemelerin Uluslararası Lions Dernekleri 118-Y İstanbul Anadolu Yakası Yönetim Çevresi Federasyonu’na teslim edilmesi ve ödül töreninin yapılmasının ardından belirlenecek bir zamanda ödüle hak kazanan kişinin adına açılacak banka hesap numarasına ödül tutarının yatırılması şeklinde gerçekleştirilir.

Haklar

Yarışmacılar yarışmaya gönderdikleri senaryoları ve eserlerde kullanılan müziklerin ve her türlü seslerin hukuki olarak kendilerine ait olduğunu kabul ve beyan etmektedirler.

Telif ile ilgili üçüncü şahıslar arasında doğabilecek hukuki anlaşmazlıklarda sorumluluk eser sahibine aittir.

Başvuru formunu imzalayan/dolduran ve ödül alan katılımcılar, yarışmanın tanıtımı amacıyla eserlerinin kullanımı konusunda Uluslararası Lions Dernekleri 118-Y İstanbul Anadolu Yakası Yönetim Çevresi Federasyonu’na yetki vermiştir.

Katılımcıların gönderecekleri eserlerin telif hakları hem yazarda hem de Federasyonda olmak kaydıyla, Uluslararası Lions Dernekleri 118-Y İstanbul Anadolu Yakası Yönetim Çevresi Federasyonu ticari olmayan faaliyetlerde kullanım hakkına sahiptir. Bunlardan kaynaklı eser sahibi Federasyondan herhangi bir hak talep etmeyecektir.

Başvuru formunda belirtilen bilgilerin doğru olmaması veya şartnameye herhangi bir aykırılık tespit edilmesi halinde ödül kazandığı duyurulsa bile Uluslararası Lions Dernekleri 118-Y İstanbul Anadolu Yakası Yönetim Çevresi Federasyonu ödeme yapmama yetkisine sahiptir.

Genel Koşullar

a. Koşullara uymayan başvurular, Uluslararası Lions Dernekleri 118-Y İstanbul Anadolu Yakası Yönetim Çevresi Federasyonu, Ön Eleme Jüri Kurulu veya Seçici Kurul ( Ana Jüri ) tarafından elenebilir.

b. Uluslararası Lions Dernekleri 118-Y İstanbul Anadolu Yakası Yönetim Çevresi Federasyonu, yarışmaya katılan ve ön elemeyi geçen eserlerin tümü veya bir bölümünü kurum içi eğitimlerde ve tanıtım için hazırlanacak tanıtım filminde kullanabilir.

c. Yarışmaya katılım için gönderilen her türlü görsel malzeme, yarışmanın ulusal ve uluslar arası alandaki tanıtımı amacıyla tüm basılı ve digital medyalarda ücretsiz olarak kullanılabilir.

d. Yarışmaya katılım için, Uluslararası Lions Dernekleri 118-Y İstanbul Anadolu Yakası Yönetim Çevresi Federasyonu’na iletilen eserlerle ilgili materyaller iade edilmez.

e. Yarışmaya katılımdan kaynaklanan kargo, gümrük, navlun ve sigorta bedelleri yarışmacıya aittir.

f. Yarışmanın başvuru formu, yarışmaya katılacak filmin yapımcısı, mali hak sahibi ve / veya Yönetmeni – Yönetmenleri tarafından doldurulur / imzalanır.

Özel Koşullar

1. Yarışmanın düzenlenebilmesi için, yarışmaya başvuran film sayısının 10 (on) a ulaşması gerekir. Bu sayıya ulaşılmadığı takdirde yarışma gerçekleştirilemez.

2. Yarışmaya başvuru belgesindeki imza sahibi, filmin yasal sahibi olmalıdır.

3. Federasyon Yarışmanın duyurulması ve sonuçların ilan edilmesine yönelik olarak hazırlanacak basın bültenlerinde ve yerel televizyon gösterimlerinde, eserle birlikte LİONS’un logosu ve Resmi Sponsorun logosunu birlikte kullanmakla yükümlüdür.

Film sahipleri Yarışma Yürütme Kurulu’nun belirleyeceği program düzenine uymakla yükümlüdür.

Yarışmaya Son Başvuru 15 Mart 2024.

Yarışma Başvuru Formu İçin Tıklayın.
Yarışma Şartnamesi İçin Tıklayın.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.