BursBurs BaşvurularıAçık LiseAçık OrtaokulMESEMEdebiyat YarışmalarıÖykü YarışmasıÜniversite BursuUstalık BelgesiUsta Öğretici

Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz Makale Yarışması

Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz Makale Yarışması

Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz Makale Yarışması

Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz Makale Yarışması Konusu Soykırım Suçu Olarak Belirlendi. 5. Düzenlenen Mehmet Selim Kiraz Anısına Makale Yarışmasına Türkiye Ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki Hukuk Fakültesi Lisans, Yüksek Lisans Ve Doktora Öğrencileri Katılabilir.

Yarışmanın Amacı
Yarışma, hukuk fakültesinde eğitim görmüş ve eğitim görmekte olan hukukçuların hukuk literatürüne katkılarını sağlamayı, hukuk nosyonlarını geliştirmeyi; hukukçu kimliği, düşüncesi ve bilgisiyle yorum yapabilmelerini, fikirlerini hukuki metin yazım teknikleri ile yazıya dökebilmelerini ve bunu geliştirmeyi amaçlar.

Yarışmanın Konusu
Yarışmanın konusu, ‘‘Soykırım Suçu’’ dur. Katılımcılar, konuyu diledikleri gibi ele alabilirler. Tümevarım yahut tümdengelim yöntemlerini kullanmakta serbesttirler.

Yarışma Ödülleri

Lisans Öğrencileri Ödülleri (Beyaz Kategori)
Birincilik Ödülü 20.000 Türk Lirası
İkincilik Ödülü 15.000 Türk Lirası
Üçüncülük Ödülü 10.000 Türk Lirası

Yüksek Lisans Ve Doktora Öğrencileri Ödülleri (Kırmızı Kategori)
Birincilik Ödülü 40.000 Türk Lirası
İkincilik Ödülü 30.000 Türk Lirası
Üçüncülük Ödülü 20.000 Türk Lirası

Yarışmanın Yürütülmesi
Yarışma, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve İdeal Hukuk Kulübü tarafından yürütülecektir.
Sürece ilişkin alınması gereken her türlü karar, Fakülte tarafından alınır ve yapılması gereken her iş Fakülte tarafından gereğince yerine getirilir.

Yarışma Jürisi
Makalelerin değerlendirilmesi ve puanlanması yarışma jürisi tarafından yapılacaktır. Jüri üyeleri akademisyenlerden ve avukatlardan oluşur.

Jüri Üyeleri (Seçici Kurul)
▪ Doç. Dr. Mehmet Emin ALŞAHİN (Marmara Öğretim Üyesi)
▪ Doç. Dr. Hüseyin AYDIN (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Öğretim Üyesi)
▪ Arş. Gör. Emre Oğuz MERİÇ (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Öğretim Elemanı)
Yarışma Danışmanı
▪ Prof. Dr. Murat BALCI

Katılım Koşulları
1- Yarışma, sadece Türkiye’deki ve KKTC’deki hukuk fakültelerinde öğrenim gören lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin katılımına açıktır.

2- Yarışma; hukuk fakültesi lisans öğrencileri (beyaz kategori) ile hukuk alanında yüksek lisans ve doktora yapan öğrencilere (kırmızı kategori) yönelik olmak üzere iki kategoriden oluşmaktadır.

3- Her katılımcı yarışmaya bir makale ile katılabilir. Makaleler tek yazarlı olmalıdır; katılımcılar, birlikte makale yazarak yarışmaya katılamazlar.

4- Makalelerin içeriği, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası başta olmak üzere yürürlükte olan tüm kanuni düzenlemelerde belirtilen hüküm, esas ve amaçlara aykırılık teşkil etmemelidir.

5- Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nin Şehit C. Savcısı Mehmet Selim KİRAZ’ın anısına düzenlediği geçmiş makale yarışmalarında dereceye girip ödül almış olan yarışmacılar ile seçici kurulun 1.derece yakınları yarışmaya katılamazlar.

6- Yarışmaya gönderilen makalelerin, daha önce hiçbir yarışmada ödül almamış, hiçbir kurum veya kuruluşa kaydettirilmemiş, hiçbir yerde -mecrada, dergide- yayınlanmamış ve hiçbir kişi veya kuruma telif haklarının satılmamış olması gerekir. Aksi durumda makaleler yarışmadan ihraç edilirler.

7- Gönderilen makaleler, intihal programlarından geçecektir. Makalelerin benzerlik oranı; başlık, dipnot ve kaynakça dahil olmak üzere tüm makale için %20’yi geçmemelidir.

8- Katılımcı, yarışmaya gönderdiği makalenin tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm kanuni izinleri aldığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve İdeal Hukuk Kulübü telif haklarıyla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Yarışmaya gönderilen makalelerin içerikleriyle ilgili her türlü sorumluluk makale yazarına aittir.

9- Katılımcıların yarışmaya göndermiş olduğu makaleler arasından seçilenler, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından yayınlanacaktır. Katılımcılar, makalelerinin Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından yayınlanmasını kabul, beyan ve taahhüt eder.

10- Dereceye giren makalelerin sahipleri, telif haklarını Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Hukuk Fakültesine bıraktıklarını kabul, beyan ve taahhüt eder.

11- Yarışmaya gönderilen makalelerde, yarışmanın hangi aşamasında olunursa olunsun, şartnamenin herhangi bir maddesine aykırılık tespit edildiği takdirde söz konusu makaleler yarışma dışı bırakılacaktır. Yarışmada ödüle layık görülmüş bir makalenin şartnameye aykırılığı ortaya çıkmışsa alınan ödül iptal edilir; eğer verilmiş ise geri alınır.

12- Katılımcılar, yarışmaya başvuruda bulunmakla bu şartnamedeki hükümleri tamamen kabul etmiş sayılırlar.

Makalelerin Şekil Şartları
1- Yarışma dili Türkçedir. Makaleler, Türkçenin doğru kullanımına, Türk dilbilgisi ve yazım kurallarına özen gösterilerek yazılmalıdır. TDK yazım kılavuzu baz alınmalıdır.

2- Ana metin, Word belgesinde A4 ebadında, Times New Roman 12 (on iki) punto, 1,5(bir buçuk) satır aralığında ve iki yana yaslı olacak şekilde yazılmış olmalıdır. Kenar boşlukları sağ ve üstten 4 cm alt ve soldan 2,5 cm olmalıdır. Sayfalar en baştan sona numaralandırılmış olmalıdır.

3- Makaleler:
– Muhakkak başlık içermelidir. Makale ana başlığının tamamı kalın (bold) ve büyük harflerle yazılmış, ortaya hizalanmış olmalıdır.
– Özet, ana metnin bölümleri, kaynakça ve varsa ekler içermelidir. Mutlaka “Giriş” ve “Sonuç” bölümleri bulunmalıdır.
– Özet bölümünden sonra makalenin içeriği ile ilgili en az 3 en fazla 5 olmak üzere
Türkçe anahtar kelime içermelidir.
– En fazla 150-250 kelimelik Türkçe özet içermelidir.
– ‘‘İçindekiler’’ ve ‘‘Kısaltmalar’’ listesi içermemelidir.

4- Kaynakça makalenin sonunda yer almalıdır ve gösterilmesi zorunludur. Başka kaynaklara atıf halinde atıf yapılan kaynaklar, yazarların soyadlarına göre alfabetik sıra esas alınarak sıraya konmalıdır.

5- a) Kitaplar, kaynakçada aşağıdaki şekilde gösterilmelidir:
Yazarın Soyadı, Adı, Eserin Adı, Baskı Sayısı, Basıldığı Yer, Basıldığı Tarih. Eser adı italik olmalı, her kelime büyük harfle başlamalıdır. Yazarın soyadı ve adı kalın (bold) harflerle ve baş harfler hariç küçük harflerle yazılmalıdır.
b) Makaleler, kaynakçada aşağıda şekilde gösterilmelidir:
Yazarın Soyadı, Adı, Makalenin Adı/Başlığı, Yayımlandığı Derginin Adı, Derginin
Cilt/Sayı Numarası (Yayın Ayı – Yılı) Makalenin sayfa aralığı (varsa). Makalenin yayımlandığı derginin adı italik olmalı, her kelime büyük harfle başlamalıdır. Yazarın soyadı ve adı kalın
(bold) harflerle ve baş harfler hariç küçük harflerle yazılmalıdır.

6- Dipnot kullanımı Chicago usulüne göre yapılacaktır.

7- Makale kapağında ve metninde katılımcıya ilişkin bilgiler (isim, soy isim, üniversite bilgisi yahut kimliğini deşifre edecek herhangi bir bilgi) kesinlikle yer almamalıdır. Aksi takdirde makale değerlendirmeye alınmayacaktır.

8- Makalelerin sayfa sayısı konusunda bir sınır bulunmamaktadır.

Teslim ve Başvuru Yapılırken Gönderilmesi Gerekli Olan Belgeler

1. Başvurular, mselimkirazmakaleyarismasi@gmail.com adresinden yapılacaktır.

2. Ön başvuru yoktur. Katılımcılar, makalelerini göndermekle yarışmaya başvurmuş sayılırlar.

3. Makaleler PDF formatında, başvuru için yukarıda belirtilen e-posta adresine gönderilecektir.

4. Yarışmaya, makalenin yer aldığı dosya ile katılımcının kişisel bilgilerinin yer aldığı ayrı bir dosya olmak üzere iki farklı dosya gönderilecektir.

5. Kişisel bilgilerin yer alacağı dosyada,

Beyaz Kategorideki katılımcının;
a) İsmi ve soy ismi, TC kimlik numarası,
b) Telefon numarası,
c) Hukuk fakültesi öğrenci durum belgesi bulunmalıdır.

Kırmızı Kategorideki katılımcının;
a) İsmi ve soy ismi, TC kimlik numarası,
b) Telefon numarası,
c) Hukuk fakültesi mezuniyet belgesi ile doktora/lisans öğrencisi olduğunu gösteren belge bulunmalıdır.

Makalelerin Değerlendirilmesi ve Sonuçların İlanı
Değerlendirme sonuçları, Mart ayı içerisinde http://hukuk.fsm.edu.tr adresinden ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İdeal Hukuk Kulübünün sosyal medya hesaplarından duyurulacaktır.

Yarışma Takvimi
Son Başvuru Tarihi: 15 Mart 2024 tarihine, saat 23.59’a kadar makalelerin yukarıda belirtilen e-posta adresine ulaşmış olması gerekmektedir.
Sonuçların Açıklanma Tarihi: Dereceye giren makaleler, 2024 yılı Mart ayı içerisinde açıklanacaktır.
Ödül Töreni: Dereceye giren katılımcılara ödülleri 2024 yılı Mart ayı içerisinde, belirlenen tarihte Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Haliç Yerleşkesi’nde verilecektir.
Hukuk Fakültesi ve İdeal Hukuk Kulübünün sonuçların açıklanma tarihinde erteleme ve ödül töreni tarihinde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

İletişim için:
E-mail: mselimkirazmakaleyarismasi@gmail.com

Yarışma Şartnamesi İçin Tıklayın.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.