BursBurs BaşvurularıAçık LiseAçık OrtaokulMESEMEdebiyat YarışmalarıÖykü YarışmasıÜniversite BursuUstalık BelgesiUsta Öğretici

Beton Prefabrike Konut Öğrenci Mimari Fikir Projesi Yarışması

Beton Prefabrike Konut Öğrenci Mimari Fikir Projesi Yarışması

Beton Prefabrike Konut Öğrenci Mimari Fikir Projesi Yarışması

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Beton Prefabrike Konut Öğrenci Mimari Fikir Projesi Yarışmasına Türkiye Ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki Üniversitelerde Mimarlık Ve İnşaat Mühendisliği Lisans Öğrencileri Katılabilir. Yarışmada Toplam 100 Bin Türk Lirası Ödül Verilecek.

Yarışma Ödülleri
Birincilik Ödülü 25 Bin Türk Lirası
İkincilik Ödülü 20 Bin Türk Lirası
Üçüncülük Ödülü 15 Bin Türk Lirası
3 Adet Eşdeğer Mansiyon Ödülü 10’ar Bin Türk Lirası
2 Adet Teşvik Ödülü 5’er Bin Türk Lirası

Yarışmanın Amacı
Türkiye Prefabrik Birliği ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nin birlikte düzenlediği öğrenci proje yarışması ile prefabrike konut tasarımı konusunda yaratıcı fikirlerin elde edilmesi amaçlanmaktadır.
Yarışma ile üniversite sanayi iş birliğini sağlamak, yapı sektörü ve tasarım ilişkisinin geliştirilmesi için yenilikçi ve yaratıcı genç fikirleri teşvik etmek, mimarlık ve mühendislik öğrencileri arasında prefabrikasyon konusunda farkındalık sağlayarak eğitimlerine katkıda bulunmak hedeflenmektedir.

Yarışmanın Türü Ve Şekli
Yarışma; Türkiye Prefabrik Birliği (TPB) ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Mimarlık Bölümü ortaklığında serbest ve tek aşamalı olarak düzenlenen, ulusal düzeyde öğrenci mimari fikir projesi yarışmasıdır. Türkiye’deki ve KKTC’deki Yüksek Öğrenim Kurumları bünyesinde yer alan tüm mimarlık ve inşaat mühendisliği bölümlerinin lisans öğrencilerine açıktır. Yarışmaya kayıt ve katılım ücretsizdir.

Yarışmanın Konusu
Günümüzde mülk ya da kiralık olarak uygun fiyatlı ve nitelikli konuta erişim sorunu artarak devam etmektedir. Geleceğe yönelik paylaşılan küresel ve ulusal istatistiki veriler, ekonomik ve politik gelişmeler göz önüne alındığında sözü edilen alanda yaşanan sorunun derin bir barınma krizine dönüşeceğini ifade etmek mümkündür.

Bu bağlamda ekonomik, nitelikli ve seri konut üretimi üzerine geleceğe yönelik ikna edici, uygulanabilir yeni bakış açıları ve modeller geliştirilmesi önem taşımaktadır. Konut mekânında ve konut çevrelerinde kaliteden ödün vermeden konut üretim maliyetlerinin nasıl düşürülebileceği, üzerinde düşünmeye değer bir soru olarak karşımıza çıkmaktadır.

Söz konusu alanda konut üretiminde prefabrikasyon üzerine uluslararası ortamda çok sayıda güncel çalışma ve uygulama karşımıza çıkmaktadır. Mimarlık ve mühendislik dünyası, tarihi 19. yüzyıla uzanan modern prefabrikasyona dayalı üretimlere yabancı değildir. Beton prefabrikasyon teknikleri ve bu yöntemin konut üretiminde kullanımı ise 20. yüzyıl başına uzanmaktadır. Pek çok coğrafyada konut üretiminde yoğun şekilde kullanılmıştır. Türkiye’de ise bir dönem toplu konut üretiminde kısmen yer bulmuş beton prefabrikasyona dayalı üretim yönteminin günümüzde tamamıyla devre dışı kalmış olması dikkat çekicidir.

Prefabrike beton bileşenler; taşıyıcı sistem, yapı, cephe, peyzaj ve altyapı elemanı olarak konut yapılarının zaman, maliyet, kalite, çeşitlilik açısından verimli bir şekilde üretilmesine önemli ölçüde katkı sunmaktadır. Üretimin endüstriyel olarak gerçekleştiriliyor olması, stokta bulundurulabilmesi ve geleneksel inşaat yöntemlerine göre mevsim şartlarından daha bağımsız olarak yüksek kalitede üretilebilmesi önemli avantajları arasında sayılabilir.

Bu bakış açısıyla yarışma kapsamında geliştirilecek önerilerde beton prefabrikasyona dayalı çözümlerin geliştirilmesi, bir veya birden çok alanda kullanımının irdelenmesi hedeflenmektedir.

Taşıyıcı sistem elemanlarının ve kullanılacaksa cephe sistemlerinin beton prekast elemanlardan oluşturulduğu çözümlerin geliştirilmesi beklenmektedir. Ayrıca tasarımlarda, prefabrike beton bileşenlerin farklı sistemler veya farklı prefabrikasyon önerileriyle bir arada kullanılarak melez çözümler şeklinde geliştirilmesi de mümkündür.

Yarışmacılar, yarışmanın konusu bağlamında tasarımlarını kendi belirleyecekleri mevcut veya tanımlayacakları kurgusal bir alanda geliştirebilirler. Her iki yer tercihinde de çalışma alanının ve özelliklerinin proje paftalarında açık şekilde ifade edilmesi beklenmektedir.

Yarışmada konut yoğunluğunun yatayda örgütlendiği, tek ailenin kullanımına yönelik tanımlanan az katlı bahçeli konut tipolojileri (tekil, ikiz, sıra, vb.) bağlamında önerilerin geliştirilmesi beklenmektedir.

Çözüm önerileri, tek ya da iki katlı olarak ve farklı örüntü biçimleriyle (ayrık veya bitişik düzende) bir araya gelecek şekilde geliştirilebilir.

Yerleşim planı önerilerinde, konut birimi ile açık alan arasında güçlü ilişkilerin kurulması ve sistemin doku/örüntü oluşturma becerisi dikkate alınmalıdır.

Geliştirilecek tasarım önerilerinde, sistematik bir altyapı ile çeşitlenen ve/veya benzer en az 10 bağımsız birimin çözümlenmesi gerekmektedir.

Konut birimleri, tek ailenin daimi veya kısa süreli kullanımına (hafta sonu evi, tatil konutu vb.) hizmet verecek şekilde planlanabilirler.

Barınma mekânlarının düşeyde örgütlendiği çok aileli ve çok katlı konut tipolojileri (açık ve kapalı koridorlu, ayrık ve bitişik düzenli merkezi merdivenli konut blokları, nokta bloklar, vb.) yarışmanın kapsamı dışındadır.

Şüphesiz konut üretimi ve sunum modellerinin politik, ekonomik, sosyal ve ekolojik anlamda farklı alanlarda farklı aktörler tarafından değerlendirilmesi gerekliliği aşikârdır. Bununla birlikte bu yarışma ile konunun mimarlık ve mühendislik alanları bağlamında;

• Yere ve ortak yaşam ortamına duyarlı yerleşim biçimleri,
• Yerleşim tasarımı, konut örüntüsü ve konut birimi planlama ölçeklerinde alan etkin ve esnek rasyonel planlama anlayışı,
• Alternatif strüktürel çözümler (üreyebilirlik, bütünsel taşınabilirlik, sökülüp yeniden kurulabilirlik, vb. İlkeleri de dikkate alan çerçeve, panel veya hücre sistemler),
• Dikkatli malzeme seçimleri,
• Özenli detay ilkeleri (yapı fiziği konularını dikkate alan çözümler)
Gibi katmanlarda irdelenmesi beklenmektedir.
Sözü edilen tüm bu katmanlarda eşzamanlı olarak sosyal ve çevresel açıdan duyarlı, estetik açıdan güçlü çözümlerin geliştirilmesi de önemli bir değerlendirme ölçütüdür.

Yarışmaya Katılım Koşulları

• Yarışma, Türkiye ve KKTC’deki Yüksek Öğrenim Kurumlarında öğrenim gören lisans öğrencilerinin katılımına açıktır. Mezunlar ve/veya lisansüstü öğrencileri yarışmaya katılamazlar.

• Öğrenciler yarışmaya bireysel olarak katılabilecekleri gibi ekip halinde de katılabilirler. Yarışma sürecinde birlikte çalışmanın disiplinler arası ilişkiyi güçlendirecek bir deneyim yaratacağı öngörüsüyle, yarışmaya ekip olarak girilmesi tavsiye edilmektedir.

• Ekip temsilcisinin Mimarlık Bölümü lisans öğrencisi olması zorunludur. Diğer ekip üyeleri, lisans öğrencisi olmak koşulu ile mimarlık ve inşaat mühendisliği bölümlerinden olabilir.

• Katılımcıların lisans öğrenimlerini sürdürdüklerine dair öğrenci belgesi sunması zorunludur.

• Yarışma jürisi asli, yedek, danışman üyelerinin, raportörlerinin ve yarışmayı açan kurum yöneticilerinin birinci dereceden yakınları yarışmaya katılamaz.

• Yarışma raportörlüğünün e-posta adresi tpb.yarisma@msgsu.edu.tr’dir. Sorular ve proje teslim dosyası yarışma e-posta adresine, yarışma takviminde belirtilen tarihlere uygun olarak ekip temsilcisi tarafından iletilir.

• Yarışmaya katılacak ekipler, yarışma takviminde ‘Ön Kayıtlar İçin Son Tarih’ bölümde belirtilen tarihe kadar yarışma kaydını yapmış olmalıdır. Ekipte yer alan her katılımcıya ait dijital kimlik dosyası (yarışmacılara ait kimlik bilgileri ile lisans öğrenci belgesi) Bölüm 1.11’de belirtildiği şekilde raportörlüğe iletilmelidir.

• Proje Teslim Dosyasında proje paftaları yer almalıdır. Teslim dosyasında yer alan her bir belgenin içeriği, formatı ve yüklenme şekli Bölüm 1.13’te detaylı olarak anlatılmıştır.

• Yarışmaya katılım ücretsizdir.

Yarışma İletişim Bilgileri
Resmi Duyuru Adresi: https://www.prefab.org.tr
e-posta: tpb.yarisma@msgsu.edu.tr
Onedrive bağlantısı: (https://msgsuedutr-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/tpb_yarisma_msgsu_edu_tr/Ek5kRNtaNgBEtFxAiLdcvlMBM8sqYrTsIkRD3g922IE4bA?e=UCgxD3)

Posta Adresi:
“Beton Prefabrike Konut Öğrenci Mimari Fikir Projesi Yarışması”
MSGSÜ Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü
MSGSÜ Fındıklı Yerleşkesi, Meclisi Mebusan Caddesi No:24, 34427 Beyoğlu İstanbul

Ön Kayıt Süreci
• Yarışmanın ön kaydı dijital ortamda gerçekleştirilecektir ve süreç tpb.yarisma@msgsu.edu.tr adresi üzerinden yürütülecektir.

• Ekipte yer alan her katılımcıya ait dijital kimlik dosyası (yarışmacılara ait kimlik bilgileri ile lisans öğrenci belgesi) ekip temsilcisi tarafından yarışma raportörlüğüne (tpb.yarisma@msgsu.edu.tr) iletilmelidir.

• E-posta konu başlığına ‘Dijital Kimlik Dosyası’ yazılmalıdır.

• Katılımcılara raportörlükten e-posta ve eklerin ulaştığına dair geri bildirim yapılacaktır. Bu geri bildirimi almamış ekipler, yarışmaya katılmamış sayılacaktır.

• Açılmayan dosyalardan yarışma raportörlüğü sorumlu değildir.

• Son ön kayıt 16 Haziran 2023 Cuma günü 23.59’a kadardır. Belirtilen ön kayıt saatinden sonra kayıt yapılmayacaktır.

• Dijital kimlik dosyasında her bir katılımcıya ait kimlik bilgileri ve lisans öğrenci belgesi bulunur.

• Kimlik bilgileri şablonu, paylaşılan dosyalar arasında yer almaktadır. Bu bilgiler arasında ad-soyad, katılımcının öğrenimini sürdürdüğü üniversite ile bölüm, TC kimlik numarası ve iletişim bilgileri (telefonu ve e-posta adresi) bulunmalıdır.

• Ekipteki her bir katılımcı için kimlik bilgileri (1.sayfa) ve lisans öğrenci belgesi (2.sayfa) pdf dosyası olarak birleştirilmelidir. Katılımcılara ait dijital kimlik dosyaları ekip temsilcisi tarafından tek bir e-posta hâlinde iletilmelidir.

• Lisans öğrenci belgesi, öğrenim gördüğü kurumdan alınarak taranabilir ya da e-devlet üzerinde dijital olarak elde edilebilir.

• Her bir ekip tarafından 5 rakamdan oluşan bir rumuz belirlenmelidir. Rumuzda kullanılan karakterler tekrarlanmamalı ve sıralı olmamalıdır.
Örnek Rumuz: 13524

• Dijital kimlik dosyası isimleri belirlenen rumuzu da içerecek şekilde örnekteki gibi olmalıdır.
Örnek Ekip Temsilcisi Dijital Kimlik Dosyası İsmi: 13524-EKİPTEMSİLCİSİ
Örnek Ekip Üyesi Dijital Kimlik Dosyası İsmi: 13524-EKİPÜYESİ1, 13524-EKİPÜYESİ2…
Not: Yukarıdaki 13524 numaralı rumuz örnek olarak verilmiş olup, katılımcılar tarafından kullanılmamalıdır.

Yarışmacılardan Proje Tesliminde İstenenler
Paftalar yatay A1 boyutunda ve en fazla 4 A1 pafta olarak teslim edilecektir.
Teslimde istenenler şu şekildedir:

• Tasarım yaklaşımlarını anlatan şematik gösterimler

• 1/500 ölçekli yakın çevre ilişkilerini de anlatan yerleşim planı

• 1/50 ölçekli kat planları, tasarımı ifade edecek sayıda kesitler ve görünüşler

• Sistem kuruluşunu ve prefabrike elemanları ifade eden patlatılmış aksonometrik perspektif

• 1/20 ölçekli sistem detayı (kesit ve görünüş olarak hazırlanacaktır)

• Maket fotoğrafları ve/veya 3 boyutlu çizimler

• A1 paftalar üzerinde yer verilecek ve 500 kelimeyi aşmayan açıklama raporu

Proje Teslim Şekli Ve Yeri

• Proje teslimi dijital ortamda gerçekleştirilecektir ve süreç tpb.yarisma@msgsu.edu.tr adresi üzerinden yürütülecektir.

• Proje Teslim Dosyasında sadece proje paftaları yer almalıdır.

• Proje Teslim Dosyası yarışma raportörlüğü e-posta adresine gönderilecek bir bulut bağlantısı (onedrive, googledrive, wetransfer, vb.) şeklinde iletilmelidir. E-posta konu başlığına ‘Proje Teslim Dosyası-Rumuz’ yazılmalıdır.
Örnek E-posta Konu Başlığı: Proje Teslim Dosyası-13524

• Katılımcılara raportörlükten e-posta ve eklerin ulaştığına dair geri bildirim yapılacaktır. Bu geri bildirimi almamış ekipler, yarışmaya katılmamış sayılacaktır.

• Açılmayan dosyalardan yarışma raportörlüğü sorumlu değildir.

• Son gönderim 18 Temmuz 2023 Salı günü saat 23.59’a kadardır. Belirtilen teslim saatinden sonra dosya kabulü yapılmayacaktır.

• Tüm sunuşlar en fazla 4 adet A1 yatay (84×59,4cm) boyutlarında 300 dpi çözünürlükte JPEG olarak kaydedilmelidir.

• Her bir pafta boyutu en fazla 50 mb büyüklüğünde olmalıdır.

• Sunum tekniğine ilişkin herhangi bir kısıtlama yoktur. Her türlü anlatım (çizim, yazı, renk) serbesttir.

• Paftalarda, sağ alt köşede paftanın asılma şeması verilmelidir.

• Teslim edilecek projeye ait bütün paftalarda sağ üst köşeye 1 cm x 5 cm ebatlarındaki bir kutuda ön kayıt sırasında belirlenmiş olan rumuz yazılacaktır.

• Yüklenecek dijital dosyaların ismi yalnızca rumuz ve pafta numarasından oluşmalıdır.
Örnek pafta isimleri: 13524-1, 13524-2, 13524-3

• Mimari açıklama raporu tasarımın kavramsal ve teknik açıklamalarını içerecek şekilde paftalar üzerinde yer almalıdır. Rapor, projenin genel yaklaşım ve kararlarını Türkçe olarak açıklayan en fazla 500 sözcükten oluşmalıdır.
Not: Yukarıdaki 13524 numaralı rumuz örnek olarak verilmiş olup, katılımcılar tarafından kullanılmamalıdır.

Yarışma Takvimi
Yarışmanın İlanı ve Ön Kayıtların Başlaması: 19 Nisan 2023 Çarşamba
Yarışmaya İlişkin Soruların Sorulması İçin Son Tarih: 17 Mayıs 2023 Çarşamba (saat 23.59’a kadar)
Soruların Cevaplanması ve Yayınlanması: 22 Mayıs 2023 Pazartesi
Ön Kayıtlar İçin Son Tarih: 16 Haziran 2023 Cuma (saat 23.59’a kadar)
Teslim İçin Son Tarih: 18 Temmuz 2023 Salı (saat 23.59’a kadar)
Sonuçların Açıklanması: 7 Ağustos 2023
Projelerin Sergilenmesi, Kolokyum ve Ödül Töreni: Koşullara bağlı olarak şekli ve tarihi sonuçlar ile birlikte ilân edilecektir

Yarışma Sitesi İçin Tıklayın.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.