BursBurs BaşvurularıAçık LiseAçık OrtaokulMESEMEdebiyat YarışmalarıÖykü YarışmasıÜniversite BursuUstalık BelgesiUsta Öğretici

Ahilik Anlayışında Sanat Ve Estetik Konulu Kısa Film Yarışması

Ahilik Anlayışında Sanat Ve Estetik Konulu Kısa Film Yarışması

Ahilik Anlayışında Sanat Ve Estetik Konulu Kısa Film Yarışması

Meslekî Ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Ahilik Anlayışında Sanat Ve Estetik Konulu Kısa Film Yarışması Başvuruları Okullara Yapılacak.

Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Ahilik Anlayışında Sanat Ve Estetik Konulu Kısa Film Yarışması

Ahilik, 13. ve 20. yüzyıllar arasında Anadolu’da Selçuklularla doğup daha sonra Osmanlı Devleti’nin kurulmasına yardım eden ve onun yayıldığı sınırlara kadar ulaşmış teşkilatlı ve tasavvufi bir Türk esnaf sanatkâr sistemidir.

Ahilik; ahlak, eğitim, bilim, akıl, çalışma, millet, devlet, yardımlaşma ve paylaşma kavramlarını daima ön planda tutan, birlik ve beraberlik yanlısı bir Türk esnaf kuruluşudur. Toplumsal bütünlüğü sağlama ve sürdürme ihtiyacına yönelik olarak insanların uyacakları kuralların oluşturulmasına yönelen ahilikte; fütüvvet ilkeleri üzerinden İslâm’ın yüksek ahlâkı topluma kazandırılmaya çalışılmıştır. Ahilik, İslâm inancıyla birlikte Türk örf ve âdetlerine dayanması bakımından da millî karakterin oluşmasında önemli bir güce sahiptir.

İnsan ve iktisat kavramının birbirini tamamladığı Ahilik anlayışı, estetik ile sosyal hayatın kaynaşması açısından da ahenkli bir bütünlük taşımaktadır. Ahilik, kişinin alın terini değerlendirerek ticaret ve üretim alanında kaliteyi korumayı amaçlamıştır. İşçi, ürettiği meta ile neredeyse özdeşleşmiş onunla kaynaşmıştır. Kalitesiz ve bozuk mal üretimi yasaklanmıştır. Her insan doğuştan güzellik duygusuna sahiptir ve her kültürün kendine has bir güzellik anlayışı vardır. Sanat, en genel anlamıyla yaratıcılığın ve hayal gücünün ifadesi olarak anlaşılır. İnsanın duygu ile düşüncelerini somut ve soyut malzemelerle hayal gücünü kullanarak kişiyi etkileyecek biçimde anlatmasıdır.

Yarışmanın Amacı

Fütüvvet; yiğitlik, olgunluk, gençlik, cömertlik, doğruluk gibi manalara gelen ahlâklı bir hayat ve toplum inşa etme idealinin kurumsallaşmış adıdır. Ahilik ise, bunun 13. yüzyıldan itibaren Ahi Evran’ın öncülüğünde Anadolu’da Müslüman Türkler tarafından ağırlıklı olarak esnaf ve zanaatkâr meslek zümreleri üzerinden oluşturulmuş kurumsal halidir. Fütüvvet ve ahilik; hayatın yirmi dört saatini içine alacak şekilde mensuplarını insan-ı kâmil seviyesine çıkarmayı hedeflemektedir. Bu nedenle fütüvvetnâmeler, bize geçmişte olduğu gibi geleceğe giden yolda da kılavuzluk edecek güce sahiptir.

Ahilik; niteliğe önem verilerek sadece kendisi için değil, halk için, toplumsal refah için üretme ve adalet üzere paylaşma ilkeleriyle bütünleşmiştir. Ahiler, doğayla uyum içinde üreten ve aynı zamanda estetikle hayatı kaynaştıran insanlardır. Ahilikte ferdin yaptığı iş ile bütünleşmesi teşvik edilmektedir. Bu sebepten üretilen eşya, sanatkâr için ekonomik değerinin üzerinde bir mânâ taşımaktadır. Böylece sanatkârın işine ruhunu yansıtması sağlanmakta, rekabet ise daha mükemmel işler yapma şeklinde ortaya çıkmaktadır.

Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü koordinesinde Kırşehir İl Millî Eğitim Müdürlüğü yürütücülüğünde ve Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi işbirliğinde düzenlenen bu yarışma ile Türk Millî Eğitiminin genel amaç ve temel ilkeleri doğrultusunda ahi ahlâkının içselleştirilmesi ve ahilik anlayışında sanat ve estetik unsurlarının öne çıkarılarak öğretmen ve öğrencilerde ahilik anlayışının benimsetilmesi amaçlanmaktadır.

Bu sebeple;
• Ahilik anlayışında sanat ve estetik kavramlarının; kişisel ve sosyal gelişime katkı sağlamasını desteklemek,
• Öğrenciler tarafından Fütüvvet anlayışının benimsenerek; yiğitlik, olgunluk, cömertlik, doğruluk manalarına gelen ahlâklı bir hayat ve toplum inşa etme kavramlarının kişisel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamasını desteklemek,
• Öğrencilerin yeni iletişim teknolojilerini kullanarak sosyalleşmelerine ve farklı genç gruplar ile kaynaşmalarına katkı sağlayarak, sosyal paylaşımlarını yükseltmek,
• Öğrencilerin eğitime, ahilik anlayışında sanat kavramına sinemanın gözüyle bakmalarını sağlamak ve ortaya çıkacak bakış açılarını bir eğitim çıktısı olarak kullanmak,
• Sinema ritmik sanatıyla bir bağ kurarak bu sanatın estetiğini ve imkânlarını sunmak,
• Öğrencilerin estetik algı ve beğenilerini geliştirmek,
• Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini görsel sanat çalışmaları aracılığı ile sergileyebilmeleri ve çevredekilerle paylaşmaktan zevk alabilmeleri için ortam sağlamak,
• Ders dışı sanatsal etkinliklerde bulunma alışkanlığı kazandırmayı sağlamak,
• Ortak üretim sürecinde; paylaşma, birlikte üretme, hoşgörü, saygı, bilginin yaşama aktarılması, kendini ifade etme, üretilenlerin gelecek kuşaklara aktarılması gibi kazanımlar sağlanması ve toplumsal farkındalığın oluşturulması hedeflenmektedir.

Yarışma Ödülleri
• Türkiye Birincilik ödülü : Diz Üstü Bilgisayar
• Türkiye İkincilik ödülü : Tablet
• Türkiye Üçüncülük ödülü: Fotoğraf Makinesi
• Mansiyon ödülü : Dijital Kulaklık
• İl Birincilerine : İl Millî Eğitim Müdürlükleri tarafından uygun görülen ödüller ve Teşekkür Belgesi
• İl Birincisi olan eser sahibinin danışman öğretmenine Valiliklerce Başarı Belgesi verilecektir.
• Yarışmaya katılan tüm öğrencilere İl Millî Eğitim Müdürlükleri tarafından Katılım Belgesi verilecektir.

Yarışmanın Kapsamı

Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı okul / kurumlara yönelik yapılacak olan kısa film yarışmasına başvuru şekli, aranacak şartlar, yapılacak işlemler, değerlendirme ölçütleri, ödüller ile yarışma takvimine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Yarışmanın Yürütücüsü
Kırşehir İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Adres : Yenice Mahallesi 182. Sokak No 2 / P.K. 40100 Merkez Kırşehir
Telefon: 0 (386) 213 51 50 / 0 (386) 213 45 42 / 0 (386) 213 20 78
Faks : 0 (386) 213 10 03
Mail Adresi: kirsehirmem@meb.gov.tr

Başvuru ve Değerlendirme
Film yarışmasına katılacak ekipler, başvurularını okullarına yapacaktır. Yarışma takvimine göre hazırladıkları filmleri, okullarındaki kurula belirtilen şartlarda teslim edecektir. Okul yönetimleri, söz konusu filmleri takvime uygun bir şekilde İl Millî Eğitim Müdürlüğünde kurulmuş olan İl Yürütme Kuruluna teslim edecektir. İl Değerlendirme Komisyonu tarafından il birincisi, ikincisi ve üçüncüsü belirlenecek olup il birincisi olan filmler, Değerlendirme Komisyonunca değerlendirilmek üzere Kırşehir İl Millî Eğitim Müdürlüğüne aitkirsehirmem@meb.gov.tr mail adresine gönderilecektir.

Yarışmaya Başvuru ve Kısa Filmlerde Aranacak Şartlar

Genel Şartlar

1) Bu yarışma katılımcıların gönüllülük esasına göre yürütülür ve ücretsizdir.

2) Özel gereksinimli öğrenciler yarışma başvurusunda engel durumunu belirttiği takdirde etkinliğe katılımını teşvik edici, kolaylaştırıcı ve etkinlikten azami şekilde faydalanmalarını sağlayıcı tedbirler alınacaktır.

3) İl birincisi olan filmlerin her türlü telif hakkı, Millî Eğitim Bakanlığına aittir.

4) Filmler, Anayasa’nın dayandığı temel görüş ve ilkelere aykırı olamayacağı gibi, milli iradeyi zedeleyici, moral yıkıcı, müstehcen, reklam ve politik içerik taşıyamaz. Tüm içerik “Türk Millî Eğitim Temel Kanunu”na uygun olacak ve katılımcı okulların idarelerinin kontrolü ve onayıyla yarışmada yer alacaklardır.

5) “Ahilik Anlayışında Sanat ve Estetik Konulu Kısa Film Yarışması” Bakanlık Yürütme Kurulu gerekli gördüğü zaman katılım koşullarında ve yarışma tarihinde değişiklik yapma hakkını kendinde saklı tutar. Filmler teslim edilmiş ise yeni takvime göre değerlendirilir.

6) Okul yönetimi tarafından öğrenci olduğu onaylanmayan (okuma hakkını kullanmayanlar dâhil) kişiler yarışmaya katılamaz.

7) Eserin daha önce sergilendiği ve/veya herhangi bir yarışmaya katılmış olduğu tespit edilirse ilgili eserin başvurusu iptal edilir. Yarışmaya gönderilen eserin alıntı ve/veya çalıntı olmasından doğabilecek her türlü yasal sorumluluk yarışmacıya aittir. Bu hususun ödül kazanıldıktan sonra tespiti hâlinde aday, kazandığı ödülü ve teşekkür belgesini iade ile yükümlüdür.

8) Her okul yarışmaya, dilediği kadar farklı ekip (1-4 kişiden oluşabilir) ya da bireyle ve diledikleri sayıda eserle katılabilir. Aynı okuldan katılan ekiplerin ayrı olarak değerlendirilebilmeleri için en az 3 üyesinin farklı olması gerekmektedir.

9) Yarışmacılar, adına katıldıkları okulun öğrencisi olmak zorundadır.

10) Yarışma için hazırlanan videolar yarışma sonuçları açıklanana kadar herhangi bir dijital veya yerel platformda paylaşılamaz.

11) Filmler başka yarışmalarda kullanılamaz.

12) Filmler değerlendirmeden sonra sergilenebilir.

13) Yarışmaya katılan öğrenci, şartnamede belirtilen katılım şartlarını kabul etmiş sayılır.

14) Değerlendirme komisyonlarının kararları kesin olup itiraz kabul edilmez.

Özel Şartlar

1) Kısa film yarışmasının konusu “Ahilik Anlayışında Sanat ve Estetik” olacaktır.

2) Kurmaca türündeki kısa filmler ile deneysel ve belgesel türdeki kısa filmler yarışma kapsamında kabul edilecektir.

3) Öğrenciler yarışmaya yönetmen-senarist, kameraman, montajcı, ses-ışıkçı olarak kurulacak ekipler şeklinde en fazla 4 kişilik gruplar halinde katılabilir.

4) Yarışmacılar ancak bir adet kısa film ile başvuru yapabilir.

5) Filmlerin süresi jenerik de dahil olmak üzere en fazla 10 dakika olabilir.

6) Filmler; senaryo, özgünlük, filmde bütünlük, teknik ve sanatsal yeterlilik alanlarında değerlendirilecektir.

7) Yarışmanın dili Türkçedir.

8) Yarışmacıların katılım formunu eksiksiz doldurmaları ve kısa film çalışmalarını katılım formu ile birlikte okul yürütme kuruluna teslim etmeleri gerekmektedir.

9) Başvuru sahibinin katılım formu ile birlikte teslim ettiği kısa film 1920×1080 çözünürlüğünde mp4 formatında H.264 görüntü sıkıştırma standardında ve maksimum 300 MB’a kadar olmalıdır.

10) Filmlerde, özel kuruluşların ismi, logosu, arması yer alamaz; yarışmacılar tanıtma amaçlı filmlerle yarışmaya katılamaz.

11) Başvurunun tamamlanması için istenen materyaller; filmden en az 2 adet fotoğraf (300 dpi), tüm ekip üyelerinin fotoğrafı (300 dpi), filmin yapım aşamasında çekilen fotoğraf ve kısa videolar ve filmin özeti (en fazla 100 kelime) olacaktır.

12) Yarışmaya gönderilen eserlerdeki özgün olmayan metin, görüntü, müzik, vb. kullanımlardan doğacak her türlü telif hakkı ve reklam öğeleri yarışmacının sorumluluğundadır. Bu kapsamda doğacak hukuki sorumluluk yarışmacıya aittir.

13) Yarışmaya katılan eserler ticari olmayan amaçlarla genel değerlendirme sonrasında eğitim/tanıtım vb. faaliyetlerinde kullanılabilir.

14) Film sonundaki jenerikte katılımcı isimleri, eser sahibi ismi sadece rumuz olarak aşağıda belirtildiği şekilde yer alacaktır. Filmin ismi uygun görülen herhangi bir yerde kullanılabilir.

15) Rumuzlar, kişilerin kimliğini açığa vermeyecek şekilde, 5-12 Türkçe karakterden fazla olmayacak şekilde harf ve/veya rakamdan oluşabilir.

16) Kullanılacak rumuz ve eser adı, yarışma için doldurulacak kayıt formunda da değiştirilmeden aynen yazılacaktır.

17) Eserlerde stok video kullanılması kesinlikle yasaktır.

Değerlendirme Ölçütleri:

Değerlendirme Komisyonu tarafından filmler incelenirken;
• Senaryo: (20 puan)
• Özgünlük: (20 puan)
• Filmde bütünlük: (20 puan)
• Teknik yeterlilik: (20 puan)
• Sanatsal yeterlilik: (20 puan)
Ölçütlerine göre değerlendirilecektir.

Yapılacak İşlemler

Okullarda
a. Meslekî ve Teknik Anadolu Liseleri, Meslekî Eğitim Merkezlerinin Radyo-TV, Gazetecilik, Grafik- Fotoğraf alanları öncelikli olmak şartıyla Meslekî ve Teknik Eğitim veren okul/kurumlarda okul müdürünün başkanlığında 1 müdür yardımcısı ve 1 öğretmenden oluşan “Ahilik Anlayışında Sanat ve Estetik Konulu Kısa Film Yarışması” Okul Yürütme Kurulu kurulmalıdır.

b. Okul Yürütme Kurulu tarafından yarışma takvimine uygun olarak öğrencilere gerekli duyuru ve rehberlik yapılmalıdır.

c. Okul Yürütme Kurulu tarafından yarışma afişi (35*50 cm) öğrencilerin göreceği alanlara asılmalıdır.

d. Yarışmaya gönüllü olarak katılacak öğrenciler, yarışma takvimine göre okulda kurulan Kurula başvurularını yapmalıdır.

e. Yarışma bilgileri e-Okul Sosyal Etkinlikler Modülüne işlenmelidir.

f. Okul Yürütme Kurulu tarafından eserler değerlendirilmeyecek olup;

• Filmler, 1920×1080 çözünürlüğünde mp4 formatında H.264 görüntü sıkıştırma standardında ve maksimum 300 MB’a kadar olmalıdır.
• Okul yönetimince imzalanmış Ek-1, Ek-2 ve Ek-3 formları,
• Yarışmacının ve/veya yarışmacı ekiplerinin toplu olarak sette çekilmiş, “jpeg” formatında bir grup fotoğrafı,
• Her yarışmacının isimlerinin belirtildiği “jpeg” formatında son altı ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğrafı okulun bağlı olduğu İl Millî Eğitim Müdürlüğüne iletilmelidir.

İl Millî Eğitim Müdürlüklerinde
a. İl Millî Eğitim Müdürlüğünde 1 müdür yardımcısı/şube müdürü başkanlığında ve Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı 1 okul müdüründen oluşan “Ahilik Anlayışında Sanat ve Estetik Konulu Kısa Film Yarışması” İl Yürütme Kurulu oluşturulmalıdır.

b. İl Yürütme Kurulu tarafından yarışma takvimine uygun duyuru yapılarak, İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri ile Okul Müdürlüklerine yarışma hakkında rehberlik yapılmalıdır.

c. İl Millî Eğitim Müdürlüğünde 1 müdür yardımcısı/şube müdürü başkanlığında ve Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı 1 okul müdürü, 4 öğretmenden oluşan (radyo televizyon alanı öncelikli olmak şartıyla grafik ve fotoğrafçılık ile gazetecilik veya bilişim alanı) “Ahilik Anlayışında Sanat ve Estetik Konulu Kısa Film Yarışması” İl Değerlendirme Komisyonu kurulmalıdır. (İhtiyaç duyulması hâlinde birden fazla komisyon kurulabilir.)

d. Okul müdürlüklerinden gelen filmleri İl Yürütme Kurulu teslim almalıdır.

e. Yarışma takvimi doğrultusunda gelen eserler şartnameye göre İl Değerlendirme Komisyonu tarafından değerlendirilerek il birincisi, ikincisi ve üçüncüsü eser belirlenmelidir. Belirlenen il birincisi eser ve ilde yarışmaya katılım sağlamış olan bütün öğrencilerin listesi Kırşehir İl Millî Eğitim Müdürlüğüne ait kirsehirmem@meb.gov.tr adresine gönderilmelidir.

f. Yarışmaya katılan tüm öğrencilere İl Millî Eğitim Müdürlükleri tarafından Katılım Belgesi verilecektir.

g. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi tarafından belirlenen ödüller törenle sahiplerine verilecektir.

Bakanlıkta

a. Millî Eğitim Bakanlığı temsilcilerinden oluşan “Ahilik Anlayışında Sanat ve Estetik Konulu Kısa Film Yarışması” Yürütme Kurulu;

Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Öğrenci İşleri ve Sosyal Etkinlikler Daire Başkanlığı

b. Ahilik Anlayışında Sanat ve Estetik Konulu Kısa Film Yarışması Değerlendirme Komisyonu;
Değerlendirme Komisyonu; Üniversitelerin ilgili bölümlerinden belirlenmiş olan akademisyen ve öğretmenlerden seçilen beş kişi
• Değerlendirme Komisyonu üyeleri, yarışma sırasında filmlerin hepsini birlikte izlemekle yükümlüdür.
• Beş kişiden oluşan Değerlendirme Komisyonu kararlarını salt çoğunlukla (en az 3 oy) verir.
• Değerlendirme Komisyonu gerek duyması halinde bir adet özel ödül ihdas edebilir.

c. Ahilik Anlayışında Sanat ve Estetik Konulu Kısa Film Yarışması Teknik Destek Ekibi;
Ceyda GÖK Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, Şube Müdürü,
Hülya KILIÇARSLAN Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, Öğretmen,
Kübra İrem YILDIZ Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, Büro Personeli,
Murat ÇOBAN Kırşehir İl Millî Eğitim Müdürlüğü, Şube Müdürü,
Mustafa YILDIZ Kırşehir İl Millî Eğitim Müdürlüğü, Şef.

d. İl Millî Eğitim Müdürlüklerinde kurulan İl Değerlendirme Komisyonu tarafından il birincileri seçilerek, Kırşehir İl Millî Eğitim Müdürlüğüne ait kirsehirmem@meb.gov.tr mail adresine gönderilecek ve birinci seçilen filmler arasından Değerlendirme Komisyonunca Türkiye birincisi, ikincisi ve üçüncüsü ile bir mansiyon ödülü alacak film belirlenecektir.

e. Türkiye genelinde ödüle layık görülen filmlerin sahiplerine, 2024 yılında düzenlenecek ödül töreninde Kırşehir’de ödülleri verilecektir.

f. Ödül alan öğrenciler ile öğrenciye refakat edecek veli ve/veya okulundan bir yönetici veya öğretmeninin ödül töreninin yapılacağı şehre ulaşım, iaşe ve ibate giderleri Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından karşılanır.

g. Değerlendirme Komisyonu tarafından Türkiye birincisi, ikincisi, üçüncüsü olarak seçilen ve mansiyon ödülüne layık görülen filmlere ait ödüller ile her ilin birincisi olan filmlere ait ödüllerin duyurusu Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün resmî elektronik sayfalarından yapılacak ve teşekkür belgeleri gönderilecektir.

Yarışma Takvimi

Sorumlu Birim

Tarih

İş ve İşlemler

Meslekî

ve

Teknik

Eğitim

Genel

Müdürlüğü

27 Aralık 2023

Etkinliğe ait Makam Onayının alınması ve Valiliklere duyurulması

İl / İlçe

Millî

Eğitim

Müdürlüğü

27 Aralık – 29 Aralık 2023

Bakanlık Makam Onayının tebliğinden itibaren etkinliğin duyurulması

İl Millî

Eğitim

Müdürlüğü

29 Aralık 2023 – 2 Ocak 2024

“Ahilik Anlayışında Sanat ve Estetik Konulu Kısa Film Yarışması” İl Yürütme Kurulu ile “Ahilik Anlayışında Sanat ve Estetik Konulu Kısa Film Yarışması” İl Değerlendirme Komisyonunun oluşturulması ve onaylarının alınması

Meslekî

ve

Teknik

Anadolu

Lisesi,

Çok

Programlı

Anadolu

Lisesi

ile

Meslekî

Eğitim

Merkezi

3 Ocak – 5 Ocak 2024

“Ahilik Anlayışında Sanat ve Estetik Konulu Kısa Film Yarışması” Okul Yürütme Kurulunun oluşturulması

Meslekî

ve

Teknik

Anadolu

Lisesi,

Çok

Programlı

Anadolu

Lisesi

ile

Meslekî

Eğitim

Merkezi

8 Ocak – 19 Ocak 2024

  • Okul Yürütme Kurulunca öğrencilere duyuru ve rehberlik yapılması
  • Öğrencilerin görecekleri alanlara yarışma afişlerinin (35*50 cm) asılması
  • Öğrenciler tarafından Okul Yürütme Kuruluna başvuruda bulunulması
  • Okul Yürütme Kurulunca yarışmaya katılacak öğrencilerin isimlerinin belirlenmesi

Meslekî

ve

Teknik

Anadolu

Lisesi,

Çok

Programlı

Anadolu

Lisesi

öğrencileri

ile

Meslekî

Eğitim

Merkezi

çırak

öğrencileri

19 Ocak –15 Mart 2024

“Ahilik Anlayışında Sanat ve Estetik Konulu Kısa Film Yarışması”nın uygulanması

Meslekî

ve

Teknik

Anadolu

Lisesi,

Çok

Programlı

Anadolu

Lisesi

öğrencileri

ile

Meslekî

Eğitim

Merkezi

çırak

öğrencileri

18 Mart – 20 Mart 2024

Tamamlanan filmlerin şartnamede belirtilen esaslara göre Okul Yürütme Kuruluna teslim edilmesi

Meslekî

ve

Teknik

Anadolu

Lisesi,

Çok

Programlı

Anadolu

Lisesi

ile

Meslekî

Eğitim

Merkezi

20 Mart – 22 Mart 2024

Okul Müdürlükleri tarafından filmlerin İl Yürütme Kuruluna teslim edilmesi

“Ahilik

Anlayışında

Sanat

ve

Estetik

Konulu

Kısa

Film

Yarışması”

İl

Değerlendirme

Komisyonu

22 Mart – 28 Mart 2024

Yarışmaya katılan filmlerin il düzeyinde değerlendirilmesi

İl Millî

Eğitim

Müdürlüğü

29 Mart 2024

İl Millî Eğitim Müdürlüklerinin resmî internet sayfasında il düzeyinde ilk üç dereceye giren öğrencilerin isimlerinin yayınlanması

İl Millî

Eğitim

Müdürlüğü

1 Nisan – 3 Nisan 2024

“Ahilik Anlayışında Sanat ve Estetik Konulu Kısa Film Yarışması”nda il birincisi olan filmin şartnamede belirtilen kurallara göre
Organizasyon yürütücüsü olan Kırşehir İl Millî Eğitim Müdürlüğüne ait kirsehirmem@meb.gov.tr mail adresine gönderilmesi

“Ahilik

Anlayışında

Sanat

ve

Estetik

Konulu

Kısa

Film

Yarışması”

Değerlendirme

Komisyonu

3 Nisan – 19 Nisan 2024

“Ahilik Anlayışında Sanat ve Estetik Konulu Kısa Film Yarışması”nda il birincisi olan filmler arasından Türkiye birincisi, ikincisi, üçüncüsü ile mansiyon ödülü alan öğrencilerin Kırşehir İl Değerlendirme Komisyonu tarafından belirlenmesi

Meslekî

ve

Teknik

Eğitim

Genel

Müdürlüğü

22 Nisan 2024

https://mtegm.meb.gov.tr  adresinde ve Mesleğim Hayatım portalında Türkiye birincisi, ikincisi, üçüncüsü ve mansiyon alan ödül sahiplerinin yayınlanması

Kırşehir

İl Millî

Eğitim

Müdürlüğü

23 Nisan – 26 Nisan 2024

Ödül töreninin organize edilmesi, “Ahilik Anlayışında Sanat ve Estetik Konulu Kısa Film Yarışması”nda Türkiye birincisi, ikincisi, üçüncüsü ile mansiyon alan öğrencilere ödüllerinin Kırşehir ilinde verilmesi

İl Millî

Eğitim Müdürlükleri

29 Nisan – 10 Mayıs 2024

İl birincisi olan öğrencilere teşekkür belgesi ve bütün katılımcılara katılım belgesi gönderilmesi

Yarışma Şartnamesi İçin Tıklayın.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.